اعضای هیئت علمی

تعداد بازدید:۲۷۷

حبیب الله اصغری
رئیس سازمان
مرتبه علمی:  استادیار
گروه پژوهشی: مخابرات و دیجیتال

 Habib.asghari@gmail.com

مشاهده رزومه

 

محمد تقی‌پور
مدیر گروه پژوهشی
مرتبه علمی : مربی پژوهشی
گروه پژوهشی: سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته
 Moh.taghipour@gmail.com

مشاهده رزومه

 

فاطمه صغری مستاجر خیرخواه
مدیر مرکز خدمات تخصصی کشاورزی دقیق
مرتبه علمی:  استادیار
گروه پژوهشی:مخابرات و دیجیتال
 Fkheirkhah@gmail.com

مشاهده رزومه

 

وحید  ضرابی
مدیر گروه پژوهشی
مرتبه علمی: مربی پژوهشی
گروه پژوهشی:توسعه مدل‌های کسب و کار در حوزه IT
 
Vahidz80@gmail.com

مشاهده رزومه

 

خانم الهام فهام
عضو گروه پژوهشی
مرتبه علمی: استادیار
گروه پژوهشی : توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT

 Faham@ictrc.ac.ir 

مشاهده رزومه

 

خانم معصومه مداح
ریئس مرکز رشد رویش
مرتبه علمی: استادیار
گروه پژوهشی : توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT
 Masoumeh.maddah@gmail.com

مشاهده رزومه